BMS Certification Ceremony

BMS Certification Ceremony

BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony
BMS Certification Ceremony

Students got certification on November 2019

Sreerag T
Amaresh Kumar P B
Umais C V
Muhammed Musthafa K
Akhil Shine Roy
Muhammed Shahid P K
Jibin Jose
Sajad Nizar
Ajith A J
Ayyappadas K K
Aditya Mohan
Febix Chemmannur
Akhil P M
Yadukrishnan M V
Keerthi C
Nayana M
Binsu Biju
Anandhu A S
Alan Joseph
Diljith Mohan
Akhil Sajan
Vishnu P T
Nikhila K
Sharukhan A
Ivin Stephen
Sabir M K
Vivek S Kumar
Arjun J S
Diaz Sebastian
Ron Varghese wilson
Sahal S
Anush Krishnan
Anil A